lnwshop logo

ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน

ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน
ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 1ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 2ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 3ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 4ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 5ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 6ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 7ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 8ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 9ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 10ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 11ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 12ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 13ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 14ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 15ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 16ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 17ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 18ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 19ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 20ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 21ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 22ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 23ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 24ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 25ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 26ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 27ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 28ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 29ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 30ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 31ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna ทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน thumbnail 32
หมวดหมู่ คอนโด
ราคาปกติ 1,229,000.00 บาท
ลดเหลือ 1,199,000.00 บาท
ประเภท สินค้าใหม่
สภาพ 100% วัสดุดีเยี่ยม
อัพเดทล่าสุด 23 ธ.ค. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share :

ขาย คอนโด อเวนิว เวนิส บางนา ริมน้ำ The-Avenue-Venice Bangna ใกล้ abac bangna มีหลายห้องให้เลือก ราคาพิเศษ ล้านต้นๆ มีลดเพิ่มจากเดิมอีกแน่นอน

 

***รายละเอียดคอนโด เดอะ อเวนิว เวนิส บางนา***

คอนโด เดอะ อเวนิว เวนิส บางนา เเนวคิดโครงการ คอนโดหรูริมเเม่น้ำพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์เเบบในราคาที่คุณเอื้มถึง คอนโดอเวนิว เพื่อนักลงทุน เป็นเจ้าของธุรกิจอพาทเม้นท์ง่ายๆ สะดวกไม่ต้องก่อสร้างเอง ไม่ต้องหาผู้เช่า ไม่ต้องดูเเลซ่อมบำรุง ทางโครงการการันตีผู้เช่า 5ปีเต็ม การันตีรับเงินคืนแน่นอน เดินทางสะดวกสบายใกล้ถนนใหญ่บางนาตราด เเละใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ เเละติดกับมหาวิทยาลัย ABAC ใกล้มหาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

!!! เหมาะเป็นทรัพย์เพื่อการลงทุน การันตี6% 5ปี มีทีมบริหารการจัดการเสร็จทุกระบบ ไม่ต้องทำอะไรเลย รอรับเงินอย่างเดียว !!!

 

***จุดเด่นโครงการ*** 

คอนโดหรูริมเเม่น้ำ สไตล์เมืองเวนิส ดูโดดเด่น อย่างมีระดับ ทั้งยังทำให้รู้สึกผ่อนคลายด้วยสวนพักผ่อนริมน้ำ 

และสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ พร้อมจากุชชี่สุดหรู ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์เเบบ 

ในราคาที่คุณเอื้อมถึง เดินทางสะดวกสบาย ใกล้ถนนใหญ่บางนาตราด สนามบินสุวรรณภูมิ เเละมหาวิทยาลัย ABAC บางนา 

 

***ชื่อโครงการ : อเวนิว เวนิส บางนา The-Avenue-Venice Bangna***

ลักษณะห้องและขนาดห้อง :Studio (22 ตร.ม.) 

ที่ตั้ง ซอยบางนาการ์เด้นท์ 4 ถนนบางนาตราด ก.ม.26 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10540 

เจ้าของโครงการ : บริษัท เเคบปิตอล จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  

ที่ตั้งโครงการ : ซอยบางนาการ์เด้นท์ 4 ถนนบางนาตราด ก.ม.26 อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

เนื้อที่โครงการ : 2 ไร่ 89 ตารางวา 3ตึก จำนวน / ยูนิต : 210 ยูนิต  ขนาดพื้นที่ใช้สอย : 22 ตารางเมตร สูง8ชั้น 

 

***รายละเอียดห้อง***

มีหลายห้องให้เลือกอยู่ตึก c ชั้นนึงมีเพียง 11ห้องเท่านั้น

ห้องขายคือ c208 c211(มุม) c302(สโมสร) c305(มุม+สโมสร) c610 c805(มุม+สโมสร)

เนื้อที่ : 22 ตารางเมตร

ห้องนอน : 1

ห้องน้ำ : 1

เฟอร์ครบพร้อมอยู่

ค่าส่วนกลาง 40 บาท/ตรม. (ล่วงหน้า 1ปี)

กองทุนแรก 500/ตรม (ชำระครั้งเดียว)

การัตีค่าเช่า 6% ระยะเวลา 5ปีเต็ม นับตั้งแต่วันโอนไม่เกิน45วัน 

*ใน1 ปี เว้นวรรคการันตีทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี แต่จะไปทบให้ในเดือนถัดไป* 

 

***เฟอร์นิเจอร์ที่โครงการแถมให้***

+ชั้นวาง tv 

+tv 1เครื่อง

+ชั้นวางของ

+โซฟา 1ตัว

+เตียงนอน6 ฟุต+รวมฟูก

+โต๊ะหัวเตียง

+ตู้เสื้อผ้า

+โต๊ะอเนกประสงค์+เก้าอี้2ตัว 

+แอร์ 9000 BTU 1 เครื่อง

+เครื่องทำน้ำอุ่น

+ตู้เย็น

+ซึงล้างจาน

! หิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยเฟอร์นิเจอร์ครบชุด ตบแต่งพร้อมอยู่ ! 

 

***สิ่งอำนวยความสะดวก***

+อาคารคลับเฮ้าส์

+สระว่ายน้ำ 

+ฟิตเนส

+จานดาวเทียม

+ระบบรักษาความปลอกภัย  

+กล้องวงจรปิดโครงการ 

+ล็อบบี้, ห้องสันทนาการ

 +ร้านอาหาร

+ซักอบรีด

+Wifi internet

+minimart

+ประตู Key Card

+เข้าออกด้วยบัตร และ Finger scan 

 

***สถานที่สำคัญใกล้เคียงโครงการ***    

มหาวิทยาลัย ABAC บางนา 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

สำนักงานที่ดินบางเสาธง 

บางนาการ์เด้น

Phong Phloi Anuson School 500 m

Bang-Na Shopping Mall 600 m

Bangna Thani Building 700 m

The Bangkok Phatthana International School 700 m

MEC Building 700 m

Central Bangna 800 m

Bang Na 1 Hospital 800 m

Big C - Bangna 800 m

Nida Business Administration And Engineering School 900 m

Nuan Thong Kindergarten 900 m 

 

webของโครงการ--- http://www.cg.co.th/project/Venice/index.html

LOCATION GOOGLE MAP--- https://goo.gl/maps/GzjmNLNq7vD2

 

ทุกห้องราคาขายเท่ากัน ตำแหน่งไม่เหมือนกัน ชั้นไม่เหมือนกัน มาก่อนได้เลือกห้องก่อน

ขาย1,229,000บาท ลดแล้วเหลือ 1,199,000 ล้านบาท พร้อมซื้อเลย ผมจะดีลราคาพิเศษที่สุดให้

 

###รับฝาก ซื้อขาย บ้าน,คอนโด,ที่ดิน,อพาร์ทเม้นท์,อสังหาฯทุกประเภท(((ฟรี)))###

###ขายไว ได้ราคา ถ้าขายไม่ได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น###

###รับ co-brokerอสังหาๆ ทุกประเภทเพื่องานที่สำเร็จ###

###พร้อมดำเนินการเรื่องสินเชื่อ...ฟรี...ทุกขั้นตอน###

###คุณเห็น postนี้ คนอื่นก็เห็นเช่นกัน###

 

facebook +++ famousproperty

call     +++ 098-789-9524 

line     +++ famousproperty

chat now +++ http://line.me/ti/p/%40tpl5852i

website  +++ www.famousproperty.biz

inbox    +++ www.facebook.com/messages/famousproperty

 

tag:ขายคอนโด เดอะอเวนิส บางนา,The-Avenue-Venice Bangna,ติดกับ ABACบางเสาธง,Avenue Venice,Address Soi Bangna Garden 4, Bang Na - Trat Road Km 26 Bang Na Subdistrict Bang Na District Bangkok Province,อเวนิว คอนโด เอแบค,อ เว นิ ว เวนิส บางนา,คอนโด บางนา, เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร, ขนาด 22 ตร.ม., เดอะอเวนิส, บางนา, The-Avenue-Venice,Bangna,ใกล้ ABAC,เขตบางนา, กรุงเทพมหานคร, ,คอนโดขายดาวน์,คอนโด สมุทรปราการ,ขายดาวน์คอนโด สมุทรปราการ,คอนโด ห้องสตูดิโอ,คอนโด ไม่เกิน 2 ล้าน,คอนโด 22 ตร.ม.,คอนโด ใกล้สนามบิน,คอนโด สนามบินสุวรรณภูมิ,คอนโด เดินทางสะดวก,คอนโด ใกล้ถนนใหญ่,,คอนโด ABAC,คอนโด บางนาตราด,คอนโด บางนา-ตราด,คอนโด ถนนใหญ่,คอนโด จานดาวเทียม,คอนโด เฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

ติดต่อเรา

0987899524
facebooktwitter

หน้าที่เข้าชม36,618 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด24,925 ครั้ง
เปิดร้าน18 พ.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท18 ก.ย. 2560

famousproperty

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top